Warunki i regulamin

Warunki

 1. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.socialboost.pl oraz www.socialboost.pro zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie www.socialboost.pl bądź www.socialboost.pro jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z SocialBoost Patryk Pniewski bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

3. Regulamin określa:

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 4. Tryb postępowania reklamacyjnego

§2

1.  Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:

a) Klient – podmiot korzystający z usług Socialboost, który dokona zamówienia usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,

b) Usługa – kampania reklamowej na skutek której określona liczba użytkowników odwiedzi wybraną stronę lub podejmie pewną akcję, a dowodem są na to publicznie dostępne statystyki.

c) Socialboost – firma SocialBoost Patryk Pniewski Planty 10/22

87-800 Włocławek NIP: 888-312-19-52 REGON: 360769316. Ze stroną internetową www.socialboost.pl oraz www.socialboost.pro

d) Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez Socialboost, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Socialboost lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także określeniami równoważnymi takimi jak Serwis (internetowy) www.socialboost.pl / www.socialboost.pro , Hub (internetowy) www.socialboost.pl / www.socialboost.pro , Portal (internetowy) www.socialboost.pl / www.socialboost.pro .

d) Panel – funkcja dostępna na portalu www.socialboost.pro, umożliwiająca użytkownikowi samodzielne zarządzanie kampanią promocyjną.

e) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym.

f) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),

g) Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty.

h) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

i) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

j) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

k) Ceny – kwoty podawane są brutto, z 23% VAT. SocialBoost jest płatnikiem podatku VAT.

l) Czas realizacji usługi – czas od zaksięgowania płatności do uzyskania zakupionej ilości akcji.

m) Akcje – wykupione działania zawarte w opisie usługi, które ma podjąć potencjalny użytkownik odwiedzający promowany materiał, tj. polubienie, wyświetlenie, etc.

n) Kampania reklamowa – reklama oraz promocja konkretnego materiału w internecie (między innymi na stronach internetowych, portalach, forach oraz w mediach społecznościowych). W wielu przypadkach wspierana poprzez płatne reklamy.

§3

1. SocialBoost nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia serwisu, na którym znajdują się materiały, które mają wziąć udział w kampanii promocyjnej, którą zamawia Klient, a które uniemożliwiają zrealizowanie usługi.

2. SocialBoost nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności

2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4

1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) Złożenie reklamacji za pomocą formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej

b) Usługi znajdujące się na stronach:

www.socialboost.pl/produkty/

www.socialboost.pro

c) Środki do serwisu www.socialboost.pro, aby realizować usługi znajdujące się na w/w stronie.

2. Aktualny zakres Usług oferowanych Klientom dostępny jest na Stronie internetowej www.socialboost.pl/produkty/ oraz po zalogowaniu na www.socialboost.pro

3.Po złożeniu zamówienia przez klienta kampania zostaje przygotowana i przekazana do realizacji (przy uruchomieniu kampanii do bazy danych zapisywana jest obecna ilość wyświetleń, polubień lub innych akcji). Kampania jest prowadzona do momentu osiągnięcia zakupionej liczby wyświetleń, polubień lub innych zakupionych akcji.

5. Przybliżony czas realizacji zamówienia jest podany przy opisie zakupywanej usługi.

6. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres może ulegać zmianom.

7. Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej SocialBoost i nie stanowią zmiany Regulaminu.

8. Każde zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po zaksięgowaniu płatności, również liczba akcji, które zostaną dostarczone jest liczona od liczby akcji przy zaksięgowaniu płatności, w związku z tym, iż Socialboost wykupuje płatną reklamę u innych podmiotów, kupujący zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

9. Prowadzenie kilku kampanii w jednym czasie dla jednego materiału nie powoduje przyspieszenia czasu realizacji ani dostarczenia większej liczby akcji przez serwis SocialBoost.

10. W przypadku usunięcia (przez użytkownika lub serwis społecznościowy)  promowanego materiału  po rozpoczęciu działań promocyjnych, kampania zostaje uznana za zrealizowaną i zakończoną. 

11. Kupujący na własne ryzyko realizuje jednocześnie inne promocje materiału i nie przysługuje z tego tytułu większa liczba akcji.

12. Zamówienia z podanym błędnym lub prywatnym linkiem do promowanego materiału nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane.

 

§5

SocialBoost zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu SocialBoost poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej Stronie internetowej SocialBoost.

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§6

1. SocialBoost świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez SocialBoost ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.

5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z SocialBoost na skorzystanie z danej Usługi.
6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy dokonując zamówienia dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy

§7

1. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie informacji do zamówionych przez Klienta Usług.

§8

1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi w zależności od udzielonej przez Klienta zgody może dotyczyć następujących danych, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi

a) Adresów e-mail,

c) Danych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji,

2.Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3.Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

§9

1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy.

2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

4. Korzystanie z usług

§10

1. Strona internetowa SocialBoost jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. SocialBoost zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Strony internetowej SocialBoost w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.

2. Czasem właściwym dla Strony internetowej SocialBoost jest czas właściwy dla terytorium Polski.

3. Klient ma prawo do bieżących informacji na temat zleconych Usług, podając numer zamówienia oraz pisząc z adresu mailowego, z którego było składane zamówienie. W w razie stwierdzenia nieprawidłowości ma prawo do kontaktu z SocialBoost , który zobowiązuje się do niezwłocznych ich usunięcia, zgodnie z postanowieniami §13.

§11

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych SocialBoost następujących treści:

a) Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych SocialBoost lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. SocialBoost nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Strony internetowej SocialBoost, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami.  SocialBoost nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje niestosowania się do powyższych zaleceń.

3. SocialBoost zaleca również stosowanie programów antywirusowych. SocialBoost nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.

5. Gwarancja

§12

1. Socialboost gwarantuje osiągnięcie zakupionej ilości akcji dla wskazanego materiału.

2. Po zrealizowaniu zamówienia udzielana jest 24 miesięczna gwarancja na przeprowadzoną kampanię, oznacza to, iż Socialboost gwarantuje utrzymanie się pozyskanej liczby akcji bądź uzupełnienie kampanii dla wskazanego podczas zakupu materiału.

3. W kampaniach wyświetleń premium gwarantujemy określoną procentową retencję dla filmu o długości max 4 min. 

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

§13

1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:

a) za pomocą formularzy dostępnych na stronach www.socialboost.pl , www.socialboost.pl/kontakt

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@socialboost.pl

c) pisemnie na adres Planty 10/22 87-800 Włocławek

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny być wysyłane z adresu mailowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem maksymalnie do 14 dni.

7. Postanowienia końcowe

§14

1. SocialBoost zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

 • Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących
 • Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemie teleinformatycznym SocialBoost
 • Zmiany w ofercie SocialBoost

2. W przypadku zmian Regulaminu SocialBoost powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej SocialBoost

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie SocialBoost

§15

1. SocialBoost nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, będących poza SocialBoost.

2. SocialBoost nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Klienta.

3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a SocialBoost w związku ze świadczeniem Usług za pomocą serwisu będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby SocialBoost.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

RODO: Polityka prywatności.

§.1 Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych jest SocialBoost z siedzibą w Planty 10/22 Włocławek NIP 8883121952. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter i osób zapisanych na webinar.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,
  w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na newsletter.

   

 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@socialboost.pl.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

Witryna Socialboost.pro oraz Socialboost.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Socialboost w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Polityka prywatności