W panelu Socialboost Pro użytkownik może spersonalizować swoją własną kampanię reklamową. 
Składając zamówienie w panelu należy wybrać: typ kampanii, usługę, zamawianą ilość oraz czas realizacji (Drip-feed / Schedule).
Kampania zostaje uruchomiona w momencie potwierdzenia zakupu.

Złożenie i opłacenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży z firmą
SocialBoost Patryk Pniewski
Planty 10/22
87-800 Włocławek
NIP: 888-312-19-52
REGON: 360769316.

Wszystkie podawane ceny są cenami brutto, SocialBoost nie jest podatnikiem VAT.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kampanii reklamowej na skutek której określona liczba użytkowników odwiedzi wybraną stronę lub podejmie pewną akcję.
Po uruchomieniu kampanii do bazy danych zapisywana jest obecna ilość wyświetleń, kampania jest prowadzona do momentu osiągnięcia zakupionej liczby wyświetleń. 
Wykonawca gwarantuje osiągnięcie zamówionej ilości akcji i odpowiada za ich utrzymanie się (w przypadku korzystania z usług innych firm nie odpowiadamy za ewentualne problemy).

 

 

Regulamin serwisu

  1. Postanowienia ogólne

 

§1

1. SocialBoost nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, będących poza SocialBoost.

2. SocialBoost nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Klienta.

3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a SocialBoost w związku ze świadczeniem Usług za pomocą serwisu będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby SocialBoost.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

2. W przypadku zmian Regulaminu SocialBoost powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej SocialBoost

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie SocialBoost

§2

1.  Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:

a) Klient - podmiot korzystający z usług Socialboost, który dokona zamówienia usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,

b) Usługa - kampania reklamowej na skutek której określona liczba użytkowników odwiedzi wybraną stronę lub podejmie pewną akcję, a dowodem są na to publicznie dostępne statystyki.

c) Socialboost – firma SocialBoost Patryk Pniewski Planty 10/22

87-800 Włocławek NIP: 888-312-19-52 REGON: 360769316. Ze stroną internetową www.socialboost.pl oraz www.socialboost.pro

d) Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez Socialboost, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Socialboost lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także określeniami równoważnymi takimi jak Serwis (internetowy) www.socialboost.pl / www.socialboost.pro , Hub (internetowy) www.socialboost.pl / www.socialboost.pro , Portal (internetowy) www.socialboost.pl / www.socialboost.pro .

d) Panel – funkcja dostępna na portalu www.socialboost.pro, umożliwiająca użytkownikowi samodzielne zarządzanie kampanią promocyjną.

e) Przeglądarka internetowa - program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym.

f) Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),

g) Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty.

h) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

i) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

j) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

k) Ceny – kwoty podawane są brutto, z 0% VAT. Podmiot SocialBoost nie jest płatnikiem podatku VAT.

l) Czas realizacji usługi – czas od zaksięgowania płatności do uzyskania zakupionej ilości akcji.

m) Akcje – wykupione działania zawarte w opisie usługi, które ma podjąć potencjalny użytkownik odwiedzający promowany materiał, tj. polubienie, wyświetlenie, etc.

n) Kampania reklamowa – reklama oraz promocja konkretnego materiału w internecie (między innymi na stronach internetowych, portalach, forach oraz w mediach społecznościowych). W wielu przypadkach wspierana poprzez płatne reklamy.

§3

1. SocialBoost nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia serwisu, na którym znajdują się materiały, które mają wziąć udział w kampanii promocyjnej, którą zamawia Klient, a które uniemożliwiają zrealizowanie usługi.

2. SocialBoost nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności

2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4

1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) Złożenie reklamacji za pomocą formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej

b) Usługi znajdujące się na stronach:

 www.socialboost.pl/produkty/

www.socialboost.pro

c) Środki do serwisu www.socialboost.pro, aby realizować usługi znajdujące się na w/w stronie.

2. Aktualny zakres Usług oferowanych Klientom dostępny jest na Stronie internetowej www.socialboost.pl/produkty/ oraz po zalogowaniu na www.socialboost.pro

3.Po złożeniu zamówienia przez klienta kampania zostaje przygotowana i przekazana do realizacji (przy uruchomieniu kampanii do bazy danych zapisywana jest obecna ilość wyświetleń, polubień lub innych akcji). Kampania jest prowadzona do momentu osiągnięcia zakupionej liczby wyświetleń, polubień lub innych zakupionych akcji.

5. Przybliżony czas realizacji zamówienia jest podany przy opisie zakupywanej usługi.

6. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres może ulegać zmianom.

7. Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej SocialBoost i nie stanowią zmiany Regulaminu.

8. Każde zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po zaksięgowaniu płatności, również liczba akcji, które zostaną dostarczone jest liczona od liczby akcji przy zaksięgowaniu płatności, w związku z tym, iż Socialboost wykupuje płatną reklamę u innych podmiotów, kupujący zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

9. Prowadzenie kilku kampanii w jednym czasie dla jednego materiału nie powoduje przyspieszenia czasu realizacji ani dostarczenia większej liczby akcji przez serwis SocialBoost.

10. Kupujący na własne ryzyko realizuje jednocześnie inne promocje materiału i nie przysługuje z tego tytułu większa liczba akcji.

§5

SocialBoost zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu SocialBoost poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej Stronie internetowej SocialBoost.

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§6

1. SocialBoost świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez SocialBoost ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.

5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z SocialBoost na skorzystanie z danej Usługi.
6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy dokonując zamówienia dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy

§7

1. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie informacji do zamówionych przez Klienta Usług.

§8

1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi w zależności od udzielonej przez Klienta zgody może dotyczyć następujących danych, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi

a) Adresów e-mail,

c) Danych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji,

2.Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3.Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

§9

1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy.

2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

4. Korzystanie z usług

§10

1. Strona internetowa SocialBoost jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. SocialBoost zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Strony internetowej SocialBoost w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.

2. Czasem właściwym dla Strony internetowej SocialBoost jest czas właściwy dla terytorium Polski.

3. Klient ma prawo do bieżących informacji na temat zleconych Usług, podając numer zamówienia oraz pisząc z adresu mailowego, z którego było składane zamówienie. W w razie stwierdzenia nieprawidłowości ma prawo do kontaktu z SocialBoost , który zobowiązuje się do niezwłocznych ich usunięcia, zgodnie z postanowieniami §13.

§11

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych SocialBoost następujących treści:

a) Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych SocialBoost lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. SocialBoost nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Strony internetowej SocialBoost, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami.  SocialBoost nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje niestosowania się do powyższych zaleceń.

3. SocialBoost zaleca również stosowanie programów antywirusowych. SocialBoost nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.

5. Gwarancja

§12

1. Socialboost gwarantuje osiągnięcie zakupionej ilości akcji dla wskazanego materiału.

2. Po zrealizowaniu zamówienia udzielana jest 24 miesięczna gwarancja na przeprowadzoną kampanię, oznacza to, iż Socialboost gwarantuje utrzymanie się pozyskanej liczby akcji bądź uzupełnienie kampanii dla wskazanego podczas zakupu materiału.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

§13

1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:

a) za pomocą formularzy dostępnych na stronach www.socialboost.pl , www.socialboost.pl/kontakt

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

c) pisemnie na adres Planty 10/22 87-800 Włocławek

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny być wysyłane z adresu mailowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem maksymalnie do 14dni.

7. Postanowienia końcowe

§14

1. SocialBoost zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemie teleinformatycznym SocialBoost Zmiany w ofercie SocialBoost

§1

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.socialboost.pl oraz www.socialboost.pro zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie www.socialboost.pl bądź www.socialboost.pro jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z SocialBoost Patryk Pniewski bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

3. Regulamin określa:

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 

Copyright © 2016. SocialBoost. All rights reserved.